Menu

Friday, 7 February 2014Батлав. ............................ Тэнхимийн эрхлэгч профессор Н.Баянмөнх
Хичээнгүй бичиг дидактик-1 хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө
(2013-2014 оны хичээлийнжилийн 2-р улиралд)
Бүлэг сэдвийн нэр
Цаг
Хүлээгдэж буй үр дүн
Хэрэглэгдэхүүн
Үнэлгээний шалгуур

Дэвтэрт бичих– 32 цаг
1
Удиртгал, хичээнгүй бичигт сургах аргууд
ü  Хичээнгүй цэвэр сайхан бичүүлж сургах гадаад /зөв суух, үзгээ зөв барих, дэвтрээ зөв тавих, ширээ сандал тохирсон байх, гэрэлтүүлэг зөв байх, зүг чиг орон зайн төсөөлөлтэй байх/, дотоод хүчин зүйл /үсэг бүтээж буй зурлага, үг бүтээж буй үсгийг ямар хэмжээтэйгээр, ямар аргаар сайхан бичих/-ийн  талаар мэдлэгтэй болох
ü   Үсэг бүтэх үндсэн зурлага, жижиг үсэг бичих аргачлал, том үсэг бичих аргачлал, тууш шугамтай дэвтэрт бичих аргачлалын талаар мэдлэгтэй болох
ü  Элемент, тууш шугамтай дэвтэрт цэвэр сайхан бичдэг болсон байх

ü  Наранцэцэг.Ц Энхтуяа.Т Лхаахүү.Г Хичээнгүй бичиг /оюутны дадлага ажлын дэвтэр/ УБ.,2012
ü  Наранцэцэг.Ц Дагаад бичээрэй УБ.,2013
ü  Алтанцэцэг.Д Хичээнгүй бичиг заах арга зүй
ü  Үсэг бүтээх зурлагуудыг зөв бичсэн байдал /1-5 оноо/
ü  Үсэг хоорондын зай, өргөн, өндөр, тохирсон байдал  /1-5 оноо/
ü  Үг хоорондын зай тохирсон байдал /1-5 оноо/
ü  Үсэг үгийн налалт тохирсон байдал   /1-5 оноо/
ü  Талбай зай ашигласан байдал /1-5 оноо/

2
Цагаан толгойн үсгийн үндсэн зурлага
3
Цагаан толгойн жижиг үсгийн зурлага /1-5-р бүлэг/
4
Цагаан толгойн том үсгийн зурлага /1-5-р бүлэг/
5
Явцын шалгалт
6
Үсэг холбож бичих дадлага ажил
7
Үг бичих дадлага ажил
8
Өгүүлбэр бичих дадлага ажил
9
Эх бичих

Боловсруулсан: Дидактикийн багш Ц.Энхцэцэг

No comments:

Post a Comment