Menu

Thursday, 5 December 2013

МИНИ хичээлЗорилго: Ээлжит хичээлийн киррикюлим боловсруулах, хичээлийн хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх, багшлах арга зүйд суралцах

Явагдах зарчим:

а/ МИНИ хичээлийг 5 дугаар семестрт 2 удаа, 6-р семестрт  1 удаа явуулна.

б/ Хэрэглэх сурах бичиг: Математик 1-5

в/ Бэлтгэх хугацаа: 7 хоног

г/ МИНИ хичээл явагдах хугацаа: 20 мин

г/ Баг бүр 4-6 гишүүнтэй бөгөөд ахлагчтай. Баг бүр доорх сэдвүүдээс аль нэг 3-аар нь хичээл заасан байна.

-       Тоо тоолол ай /дугаарлал, нэмэх хасах/

-       Тоо тоолол ай /үржих хуваах/

-       Алгебр ай

-       Геометр ай

-       Магадлал статистик ай

-          Багш

-       “Оюутан-багш”

-         Баг /4-5 оюутантай/

“    Оюутан-багш” бусад багт саад болохооргүй мини хичээл явуулна.

¹

Үйл явц


Хугацаа
1

2

3

4

No comments:

Post a Comment