Menu

Monday, 18 November 2013

Экстернатаар сурч буй оюутнуудын даалгаварЕрөнхий заах арга зүй судлах агуулга
Хичээлийн сэдэв
1
 Бага боловсролын математикийн дидактикийг судлах үндэслэл, шаардлага
2
Математикийн бага боловсролын стандарт (агуулгын стандарт, арга зүйн хөгжлийн үндэс, үнэлгээний стандарт), Үндэсний хөтөлбөр. Үлгэрчилсэн хүрээ
3
Сургалтын төлөвлөгөө, нэгж болон ээлжит хичээлийн хөтөлбөр  боловсруулах нь. Математикийн хичээл түүний хэлбэрүүд.
4
Математикийн хичээлээс гадуурх ажил (Танхимын бус математикийн сургалт)
5
Бага ангийн сурах бичиг түүнд тавигдах шаардлага, түүний онцлог
6
Математикийн сургалтын аргууд
(Догматик, Эвристик, Асуудал дэвшүүлэн шийдвэрлүүлэх, Уламжлалт болон хөгжүүлэх сургалтын аргууд…)
7
Математикийн сургалтын хэрэглэгдэхүүн, үзүүлэн. Мэдээлэл харилцааны технологийг математикийн сургалтанд хэрэглэх нь
8
 6 настай хүүхдийг математикт сургах арга зүй.  Дидактик тоглоом хэрэглэх нь.


Асуудал шийдвэрлэх арга зүй судлах агуулга
1
Бодлого бодох арга зүй. Бодлого бодох үе шат. Бодлого бодохын ач холбогдол
2
Энгийн бодлого, түүний ангилал
-Арифметикийн үйлдлийн утга санааг нээх бодлогууд (I бүлгийн)
-Үйлдлийн гишүүд ба үр дүнгийн хамаарлыг ойлгуулах бодлогууд   (II бүлгийн)
-Ялгавар ба ноогдворын ухагдахуунтай холбоотой бодлогууд         (III бүлгийн)
3
Нийлмэл бодлоготой танилцуулах нь
Пропорциональ хэмжигдэхүүний бодлого
           -4-р пропорционалийг олох бодлого
           -Пропорционалиар олох бодлого
          -2 ялгавраар мэдэгдээгүй тоог олох бодлого
           -Хөдөлгөөний ба ажлын агуулгатай бодлого
Хэсэг ба процентийн үндсэн бодлогууд
4
Бодлого  бодох чадварыг төлөвшүүлэх нь

No comments:

Post a Comment