Menu

Friday, 7 February 2014Батлав. ............................ Тэнхимийн эрхлэгч профессор Н.Баянмөнх
Хичээнгүй бичиг дидактик-1 хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө
(2013-2014 оны хичээлийнжилийн 2-р улиралд)
Бүлэг сэдвийн нэр
Цаг
Хүлээгдэж буй үр дүн
Хэрэглэгдэхүүн
Үнэлгээний шалгуур

Дэвтэрт бичих– 32 цаг
1
Удиртгал, хичээнгүй бичигт сургах аргууд
ü  Хичээнгүй цэвэр сайхан бичүүлж сургах гадаад /зөв суух, үзгээ зөв барих, дэвтрээ зөв тавих, ширээ сандал тохирсон байх, гэрэлтүүлэг зөв байх, зүг чиг орон зайн төсөөлөлтэй байх/, дотоод хүчин зүйл /үсэг бүтээж буй зурлага, үг бүтээж буй үсгийг ямар хэмжээтэйгээр, ямар аргаар сайхан бичих/-ийн  талаар мэдлэгтэй болох
ü   Үсэг бүтэх үндсэн зурлага, жижиг үсэг бичих аргачлал, том үсэг бичих аргачлал, тууш шугамтай дэвтэрт бичих аргачлалын талаар мэдлэгтэй болох
ü  Элемент, тууш шугамтай дэвтэрт цэвэр сайхан бичдэг болсон байх

ü  Наранцэцэг.Ц Энхтуяа.Т Лхаахүү.Г Хичээнгүй бичиг /оюутны дадлага ажлын дэвтэр/ УБ.,2012
ü  Наранцэцэг.Ц Дагаад бичээрэй УБ.,2013
ü  Алтанцэцэг.Д Хичээнгүй бичиг заах арга зүй
ü  Үсэг бүтээх зурлагуудыг зөв бичсэн байдал /1-5 оноо/
ü  Үсэг хоорондын зай, өргөн, өндөр, тохирсон байдал  /1-5 оноо/
ü  Үг хоорондын зай тохирсон байдал /1-5 оноо/
ü  Үсэг үгийн налалт тохирсон байдал   /1-5 оноо/
ü  Талбай зай ашигласан байдал /1-5 оноо/

2
Цагаан толгойн үсгийн үндсэн зурлага
3
Цагаан толгойн жижиг үсгийн зурлага /1-5-р бүлэг/
4
Цагаан толгойн том үсгийн зурлага /1-5-р бүлэг/
5
Явцын шалгалт
6
Үсэг холбож бичих дадлага ажил
7
Үг бичих дадлага ажил
8
Өгүүлбэр бичих дадлага ажил
9
Эх бичих

Боловсруулсан: Дидактикийн багш Ц.Энхцэцэг
БАГА БОЛОВСРОЛЫН МАТЕМАТИК, ДИДАКТИК ” ХИЧЭЭЛИЙН СТАНДАРТ


·         Мэргэжлийн индекс          D140200
·         Хичээлийн код                   meth 203
·         Кредит                                 11,5 кр
·         Хамрах хүрээ: Бакалаврын түвшингийн бага ангийн багш мэргэжлийн III, IV курсийн оюутнууд V улиралд 2/ 4, VI улиралд 3 /6 .VII улиралд 3/5
·         Судлах цаг: Нийт цаг  266 цаг/ лекц - 92 цаг семинар - 174 цаг /
·         Хичээлийн залгамж холбоо:
·         Босоо тэнхлэгээр
o  Сургалтын өмнөх: Сэтгэл судлал, Сурган хүмүүжүүлэх зүй, Бага боловсролын математик онол, Хүн байгалийн дидактик
o  Сургалтын дараах: Зураг, технологи дидактик, Түүх, нийгмийн ухаан, дидактик
·         Хэвтээ тэнхлэгээр: Мэдээлэл зүйн дидактик
·         Хичээлийн зорилго: Оюутнуудын математик мэдлэгийн хүрээ, математик- хэл яриа, сэтгэлгээний чадварыг өргөжүүлэн, бага боловсролын математикийн дидактикийн үндсийг судлан, математикийн сургалтыг зохион байгуулах арга барил эзэмшинэ.
·         Агуулгын хүрээ:  Анхан шатны математикийн дидактикийн хичээлийн судлах зүйл, зорилго, зорилт, зарчим, агуулга
o   Анхан шатны математик сургалтын арга ба хэрэглэгдэхүүн
o   Тоог таниулах арга зүй
o   Арифметикийн өгүүлбэртэй бодлого таниулах арга зүй
o   Бага сургуульд алгебрийн элементийг заах арга зүй
o   Бага сургуульд геометрийн элементийг заах арга зүй
o   Хэмжигдэхүүн ба хэмжилтийг заах арга зүй
o   Магадлал ба статистикийн элементийг таниулах арга зүй
·         Оюутны эзэмших мэдлэг:
o   Математикийн сургалтыг зохион байгуулах арга зүй
o   Тоо тоолол айн агуулга, таниулах арга зүй
o   Алгебрын айн агуулга, таниулах арга зүй
o    Геометрийн айн агуулга, таниулах арга зүй
o   Магадлал статистик айн агуулга, таниулах арга зүй
·         Оюутны эзэмших чадвар
o   Математикийн бага боловсролын стандартыг судлах, хэрэглэх
o   Цээжээр тооцоолон бодуулах арга зүйг эзэмших
o   Сөрөг биш бүхэл тооны дугаарлал, арифметикийн үйлдлийг таниулах
o   Энгийн ба нийлмэл бодлогуудыг ялгах, ангилах, бодлого бодох аргуудыг учир зүйн үндэслэлтэй ухамсарлаж, бодлого бодох, бодолтоо хамгаалах
o   Үйлдлийн гишүүд ба үр дүнгийн хамаарлыг бодлого бодоход хэрэглэх
o   Дидактик тоглоомыг сургалтанд хэрэглэх арга зүйг судлах, хичээл төлөвлөлтөндөө хэрэглэх
o   Сургалтанд мэдээлэл харилцааны технологийг хэрэглэж цахим хичээл бэлтгэх
o   Математикийн ээлжит хичээлийн хөтөлбөрийгтөлөвлөх, зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх, үнэлж хөгжүүлэх арга барилтай болох